ทำรายการใหม่

บิลเลขที่:


# รายการ Qty. Price Fee รวม
รวม Price บาท
รวม Fee บาท
ส่วนลด บาท
รวมทั้งสิ้น บาท